Hitta rätt försäkring
Få en offert
Anmäl skada
Kontakt
Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter

Korrekt krananvändning - båtar som hänger i en tråd

I början och slutet av varje vattensportsäsong, kan man se rader av motor- och segelbåtar som hänger och dinglar i tvärbalkar, remmar och sling i hamnar, segelklubbar och båtvarv, medan deras ägare nervöst ser på. Och de har en god anledning till oro, eftersom dessa lyftoperationer utgör en stor risk.

It's all about ensuring the right sling position

In commercially run winter storage facilities, these lifting operations are normally undertaken by the company's own staff or delegated to a specialist firm. The crane operator is responsible for ensuring that the machine is in good working order and that only suitable lifting gear is used. All the owner has to do is inform the foreman of the vessel's weight and sling positions, and follow their instructions.

In a sailing club, however, the owner is entirely responsible for the craning. Ensure that a crossbeam is always used with a crane hook, otherwise the yacht may slip out of the sling. Even if a crossbeam is used, the slings should be connected to one another for added security.

The most important aspect in terms of safety is to ensure that the slings are in excellent condition. Ensure that the breaking load of the sling is sufficient and check the condition. Dirty slings can easily lead to the exterior of the boat becoming scratched. Damage can also be caused if slings are too short. A long sling is a lot less likely to cut into the boat. This is particularly important if the boat has a protruding rubbing strake or a foot rail.

I kommersiellt drivna vinterförvaringsanläggningar, genomförs dessa lyftoperationer normalt av företagets egen personal eller så anlitas ett specialistföretag. Kranoperatören ansvarar för att maskinen är i gott arbetsskick och att endast lämplig lyftutrustning används. Allt ägaren måste göra är att informera förmannen om båtens vikt och slingpositioner, och följa anvisningarna.

På en segelklubb ansvarar dock endast ägaren för kranarbetet. Se till att en tvärbalk alltid används med krankroken, annars kan båten glida ur slinget. Även om en tvärbalk används bör slingen vara sammankopplade med varandra för extra säkerhet.

Den absolut viktigaste aspekten när det gäller säkerheten är att kontrollera att slingen är i utmärkt skick. Se till att slingens hållfasthet är tillräcklig och kontrollera deras skick. Smutsiga sling kan lätt leda till att båtens utsida repas. Skador kan även inträffa om slingen är för korta. Det är mycket mindre sannolikt att en lång sling skär in i båten. Detta är särskilt viktigt om båten har en utskjutande avvisarlist eller fotlister.

Om din båt lyfts med kran för första gången är det viktigt att se till att slinget positioneras rätt. Tillverkaren eller till och med ägare av samma typ av båt kan ofta vara till hjälp här och tala om för dig det bästa sättet att positionera slingen. Ett tips för nästa kranlyft: Ta en bild av båten när den hänger i slingen så att du kan återskapa samma position i början av nästa säsong.

En uppallad båt vilar normalt på minst fem punkter: på de fyra skrovstöttorna och på kölen. Om trycket på stöttorna är för högt kan detta dock orsaka bucklor i skrovet. Denna typ av skador kan undvikas om man först placerar båten på kölen och därefter långsamt sänker ner den på stöttorna.

Säkra riggen

I norra Europa är det normalt att lägga ner masten under vintern. I Medelhavet kan man dock ofta se båtar som är uppallade där masterna fortfarande är på plats. Det finns ingen egentlig anledning till varför en båt inte kan lämnas med riggen kvar på plats. I detta fall bör dock båten skyddas lite extra mot olyckor, exempelvis med extra förankring vid marken eftersom riggen är ett vindutsatt område och detta kan leda till vibrationer och förhöjt tryck på stöttorna eller ställningen. Att behålla masten kvar på plats gör det även svårare att underhålla och inspektera båten. Kolfiber- och trämaster bör alltid monteras ner och antingen placeras i en mastförvaringsanläggning eller åtminstone täckas över med en presenning, eftersom de är särskilt känsliga för UV-strålning.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt