Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Tillämpade lagar


I försäkringsavtalet tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet
(Försäkringsavtalslagen (2005:104)), distansköp (Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) och
rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framgår av villkoren eller särskilt överenskommits.


Hantering av Personuppgifter


För mer detaljerad information om Pantaeniusgruppens dataskydd och informationen enligt artiklarna 13 och 14
GDPR, vänligen följ länken nedan: www.Pantaenius.se/integritetspolicy


Utifall du av någon anledning inte har tillgång till länken ovan, vänligen kontakta oss på: privacy@pantaenius.com eller


Pantaenius AB
Hamngatan 25
442 67 Marstrand
www.pantaenius.se
info@pantaenius.se
Tel.: 0303-445000


Vi kommer därefter förse dig med vår integritetspolicy i lämplig format.

Distansavtal / Ångerrätt


Information gällande ångerrätt
Referens: Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59


Du har som kund ångerrätt när det gäller försäkringar som tecknats via Internet, telefon eller genom svar på annons/
brevutskick. Du behöver inte ange något skäl för detta.


Ångerfristen är 14 dagar från den dag du har fått hem avtalet. Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan
kundkanal än där avtalet/köpet utfördes, d v s du väljer själv den väg som du anser bäst för ärendet. Om du väljer
att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande,
dock lägst med gällande minimipremie.

Om du inte är nöjd

För oss är det alltid lika viktigt att du som kund är nöjd med vår service, men det kan ändå hända att vi inte är överens. Kanske har du synpunkter på hur vi handlagt ditt ärende, det beslut du fått eller något annat du tycker har fungerat mindre bra?

Här nedan får du information om hur du kan gå tillväga.

Kontakta i första hand den som handlagt ditt ärende. Ofta handlar det om ett missförstånd som går att reda ut. Du kan även kontakta närmast ansvarig chef. Vet du inte vem som handlagt ditt ärende, kontaktar du vår kundtjänst på info@pantaenius.se eller 0303-445000.

Skulle du fortfarande inte vara nöjd med vårt beslut, har du flera alternativ att gå vidare:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN granskar ärenden från privatpersoner. Prövningen är kostnadsfri och beslut rekommendationer.

Adress          Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon         08-508 860 00

Se även        www.arn.se

 

konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig oberoende rådgivning om hur du kan gå vidare.

Konsumenternas Försäkringsbyrå - Konsumenternas Försäkringsbyrå är en stiftelse som ger alla privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom försäkringsområdet.

Adress                  Box 24215, 104 51 Stockholm.

Telefon                 0200 -22 58 00                (från utlandet 08-22 58 00)

Se även                 www.konsumenternas.se/forsakringar/

Allmän Domstol – Du kan givetvis få din sak prövad av tingsrätten. Se mer på Domstolsverkets hemsida: www.dom.se.

Både privatpersoner och företagare kan vända sig till domstol för att få sitt ärende prövat. Part är då inte Pantaenius AB, utan försäkringsgivarna i ledande position. Dessa finner du i ditt försäkringsbrev, samtliga nämnda försäkringsbolag skall finnas i en stämningsansökan.

Sveriges Dispaschör - Det finns även en möjlighet att få en prövning av Sveriges Dispaschör i sjöförsäkringsmål (www.dispaschor.se)

 

Klagomålsansvarig

Har du frågor eller synpunkter på vår service, skadereglering eller kanske på hur ditt klagomål hanterats, kan du kontakta klagomålsansvarig Bo Bergqvist bbergqvist@pantaenius.com

Information om våra försäkringar


Nedanstående beskrivna ersättningar är tillämpliga endast om du ingått relevant försäkringsavtal. Om du begränsar
ditt val till endast en eller två försäkringstyper, så är det bara den information som handlar om de försäkringstyperna
samt del D i den allmänna delen av Pantaenius Yacht Villkor (PYV) som är relevanta för dig. Beroende på båttyp,
användning, registreringsland, din nationalitet och vilka försäkringstyper din förfrågan avser så kan du erbjudas en
allsidig kaskoförsäkring, ansvarsförsäkring för tredje part och en personolycksfallsförsäkring.


a) Yacht-kaskoförsäkring


Försäkrade risker och risker som inte omfattas av försäkringen


Försäkringen omfattar skador som drabbar den i försäkringsbrevet nämnda båt, dess maskiner, anordningar,
tekniska utrustning, fasta inventarier och inredning samt tillbehör, även skador som drabbar släpvagn och vagga som
stadigvarande tillhör båten omfattas. Försäkringen omfattar även båtens tenderbåtar och personliga tillhörigheter
ombord på båten. Försäkringsgivaren bär samtliga risker som den försäkrade egendomen är exponerad för under
försäkringsperioden. Vänligen notera att omfattningen för maskiner är begränsad till enskilt angivna risker (Del A
§5.9 PYV). Försäkringen gäller inom det seglingsområdet som angivits i försäkringsbrevet och försäkringsskyddet
omfattar också sedvanlig förvaring av försäkrade tillbehör iland.


Pengar, värdesaker och smycken är några av föremålen som försäkringen inte omfattar. Vänligen se Del A §1-4 av
PYV för försäkringens exakta omfattning.


Vilka undantag finns?


Ingen försäkring kan omfatta alla tänkbara händelser. Skador som orsakats avsiktligen av försäkringstagaren eller
pga. krig är till exempel undantagna. Se Del A §5 och Del D §4 i PYV för mer detaljer angående undantag.


Rättsskydd


Med rättsskyddet ersätts rättegångskostnader vid tvister eller misstanke om brott, om försäkringen var gällande
när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade, eller om den försäkrade haft
rättsskyddsförsäkring i minst två år.


b) Yacht-ansvarsförsäkring


Försäkrade risker och risker som inte omfattas av försäkringen


Försäkringen omfattar dig i egenskap av försäkringstagare tillsammans med medförsäkrade personer i händelse
att du orsakar förlust eller skada för tredje part till följd av ditt framförande av båten. Försäkringen omfattar också
användning av båtens tenderbåtar och vattensportutrustning. Vattenförorening ingår också, under förutsättning att
den inte kan tillskrivas utsläpp av substanser i vattnet eller någon annan avsiktligt handling. Försäkringen omfattar
också dig som skeppare för en lånad eller chartrad yacht (ansvarsförsäkring för skeppare). För mer information se
vänligen Del B: §§1 och 2 i PYV.

Vilka undantag finns?


Ingen försäkring kan omfatta alla tänkbara händelser. Till exempel, ersättningsanspråk av försäkringstagaren riktade
emot medförsäkrade som orsakat egendomsskada, förmögenhetsskada eller skador orsakade av motorbåtstävling
är också undantagna. Vänligen se Del B: §5 och Del D: §4 i PYV för mer detaljer kring undantag.


c) Yacht-personlig olycksfallsförsäkring


Försäkrade risker och risker som inte omfattas av försäkringen


Försäkringen omfattar olycksfall som drabbar de försäkrade personerna när de använder den försäkrade båten,
till exempel, om du snubblar eller faller och därmed skadar dig själv. Försäkringen gäller oavsett om du orsakade
olyckshändelsen eller om det var någon annan som orsakade den. Normal försämring av muskel- och skelettsystemen
eller rörelseapparaten räknas emellertid inte som ett olycksfall. Försäkringsersättning utbetalas förutsatt att du lider av
en permanent fysisk eller mental nedsättning som ett resultat av olycksfallet och därmed har en funktionsnedsättning
(t ex begränsad möjlighet att röra kroppen eller kraniocerebrala skador). I sådana fall utbetalas ersättning i ett
engångsbelopp (invaliditetsersättning). Det finns också en avtalad ersättning som utbetalas i händelse av dödsfall.
Ytterligare ersättningar kan vara, till exempel, kostnader för eftersökning och räddning, nödvändiga utgifter för
akutsjukvård utomlands, eller kostnader för ambulanstransport. Vänligen se Del C: §1, 2 och 4 i PYV för mer detaljer.
Ersättning enligt olycksfallsförsäkringen utbetalas vanligtvis genom kontantutbetalning. Försäkringsbeloppet är
maximalt ersättningsbelopp som kan utbetalas för samtliga personer som befinner sig på din båt vid någon tidpunkt.
Om skada uppstår skall detta belopp därför delas med antalet personer ombord (jfr Del C: §4 PYV)).Vänligen ha i
åtanke att utbetalningsbeloppet i händelse av funktionsnedsättning behöver anpassas utifrån dina egna personliga
omständigheter.


Vilka undantag finns?


En försäkring kan inte omfatta alla tänkbara händelser, det skulle medföra alltför höga premier. Skadehändelser
orsakade av motorbåtstävling eller grov vårdslöshet är exempelvis undantagna. Vänligen se Del C: §6 och Del D: §4
i PYV för fler detaljer om undantag.


Hur hög är respektive premie och när måste den betalas?


Vänligen se offerten, ansökan och försäkringsbrev för information om vad premien uppgår till och försäkringsperiodens
omfattning. Premien förfaller till betalning två veckor efter mottagande av försäkringsbrevet och medföljande faktura.
Om du väsentligen underlåter att betala premien så har försäkringsgivaren rätt att häva avtalet. Om du missar att
betala efterföljande premier i tid så riskerar du att stå utan giltigt försäkringsskydd. Under vissa omständigheter kan
detta leda till att försäkringen sägs upp. Om du lämnat medgivande för autogirobetalning så vänligen försäkra dig
om att du har tillräckligt med pengar på ditt konto.


Olika skyldigheter måste uppfyllas för att ingå avtal?


För att vi ska kunna bedöma din ansökan ordentligt, besvara vänligen samtliga frågor till fullo och korrekt. För ytterligare
information se bilagan angående din skyldighet att lämna information innan avtal ingåtts.


Vilka skyldigheter har man under försäkringsperioden?


Respektive försäkringsavtal kan behöva ändras till följd av ändrade omständigheter (ökad risk) som vi frågat om i
ansökan eller andra dokument. Du måste därför informera oss om sådana ändringar.


Vilka skyldigheter har man i samband med skada?


I händelse av skada har du vissa skyldigheter du måste uppfylla för att inte gå miste om rätten till ersättning. Därmed
måste samtlig förlust eller skada anmälas utan dröjsmål och du måste följa försäkringsgivarens instruktioner. Du måste
också, där så är möjligt, vidta åtgärder för att mildra förlusten eller skadan. För ytterligare information i händelse av
skada, vänligen se Del C: §7 - Del D: §5 i PYV.


Vilka konsekvenser kan det få om man inte följer sina skyldigheter?


Du måste noggrant uppfylla skyldigheterna ovan, då dessa är av avgörande betydelse för uppfyllande av respektive
försäkringsavtal. Varje underlåtelse att uppfylla sådana skyldigheter kan få allvarliga konsekvenser. Beroende på
pliktförsummelsens omständigheter så kan det leda till att försäkringsskyddet inte längre gäller till viss del eller i
sin helhet, försäkringsgivaren kanske får rätt att häva försäkringsavtalet. Vänligen se försäkringsvillkoren för mer
detaljerade upplysningar.


Hur länge gäller försäkringsavtalet och hur kan det sägas upp?


Vänligen se försäkringsbrevet för information om försäkringsperiod. Försäkringsavtalet ingås för en period om ett
år och förnyas per automatik ett år i taget. Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra
vid försäkringstidens utgång.


Det finns också möjlighet att säga upp försäkringen i händelse av skada eller om premien höjs pga. riskökning.
Försäkringsavtalet kan även sägas upp om du överlåter båten eller om båten råkar ut för en totalförlust.


Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter


Det finns alltid aktsamhetskrav (säkerhetsföreskrifter) i försäkringar. Aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrifter,
beskriver hur du skall bete dig eller utrusta din båt, för att en stöld eller skada så långt som möjligt ska undvikas eller
begränsas. Vid försummelse att följa aktsamhetskraven kan ersättningen reduceras.


Utöver villkorens aktsamhetskrav, gäller också lag, förordningar och allmänna föreskrifter samt instruktioner och
försiktighetsåtgärder från tillverkare, som grund för ett eventuellt aktsamhetsavdrag.


Aktsamhetskraven finner du i villkorets del D. ALLMÄN DEL FÖR ALLA FÖRSÄKRINGSVILLKOR DEL A TILL C.

 

Download Pre-Purchase Information

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt