Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter

Båtförsäkring, båtansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Pantaenius AB (556726-6787) är registrerad hos:

Bolagsverket  85181
Sundsvall
www.bolagsverket.se
info@bolagsverket.se
Tel: 060-18 40 00

Pantaenius är registrerad som försäkringsförmedlare hos:

Finansinspektionen Brunnsgatan 3
103 97 Stockholm
www.fi.se
Tel: 08-787 80 00

Pantaenius AB erhåller ersättning från försäkringsgivaren för förmedlade försäkringar, liksom för skadereglering,  administration och marknadsföring. Provisonen beror på den över tid totala premievolymen med hänsyn till det totala skadeutfallet.Du har alltid möjlighet att kontrollera vår registrering hos bolagsverket. Ett ytterligare steg för att säkerhetsställa våra produkters kvalitet medför den kontroll som Finansinspektionen utövar på oss. Du kan även kontakta dem om du har några frågor.

Pantaenius AB har en ansvarsförsäkring hos AXA Colonia.

Tillämpade lagar

I försäkringsavtalet tillämpas svensk lag i fråga om marknadsföring (Marknadsföringslagen (2008:486)), försäkringsavtalet (Försäkringsavtalslagen (2005:104)), distansköp (Distans och hemförsäljningslagen (2005:59)) och rättsförhållanden i övrigt, såvida inget annat framgår av villkoren eller särskilt överenskommits.

Hantering av Personuppgifter

http://www.pantaenius.com/se-en/data/footer/data-protection/ 

Distansavtal / Ångerrätt

Information gällande ångerrätt
Referens:Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund ångerrätt när det gäller  försäkringar som tecknats via Internet, telefon eller genom svar på annons/brevutskick. Du behöver inte ange något skäl för detta.

Ångerfristen är 14 dagar från den dag du har fått hem avtalet. Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan kundkanal än där avtalet/köpet utfördes, d v s du väljer själv den väg som du anser bäst för ärendet. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minimipremie.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kapitlet i distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.

Prövning av beslut

Skulle det vid något tillfälle kännas som att vårt beslut ej är tillfredsställande för Er finns följande möjligheter:

  1. Vända dig till vår klagomålansvarige: Pantaenius AB, Bo Bergqvist,  Hamngatan 25, 442 67 Marstrand. Tfn: 040-206660.
  2. Du kan vända dig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51  Stockholm. Tfn: 08-22 58 00, Fax: 08-24 88 91.
  3. Du kan kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Därefter kan ARN ganska ärende från privatpersoner. Denna prövning är kostnadsfri och besluten är rekommendationer.
  4. Slutligen kan prövning ske hos en dispaschör som är första instans vid rättslig prövning eller så kan prövning ske hos allmän domstol.

Dispaschörskontoret/The Average Adjuster´s Office
Vitmossegatan 24
431 69 Mölndal
Tfn: 031-701 5870
Fax:031-701 5869

Försäkringens löptid och uppsägning

Försäkringen löper under ett år och förnyas automatiskt vid periodens slut. Om du vill säga upp försäkringen vidförsäkringstidens utgång, kan du göra uppsägningen när som helst dessförinnan. Du får när som helst säga upp din försäkring med omedelbar verkan, om ditt försäkringsbehov har bortfallit.

Följande är en sammanfattning av våra villkor, om vad vår försäkring innehåller och vilka lagar som tillämpas. Fullständiga villkor kan du ladda ner på www.pantaenius.se du kan även få dem mailade eller hemskickade. Tel 040-206660 e-post info@pantaenius.se

Aktsamhetskrav

Båten skall omhändertagas med normal aktsamhet, detta innebär att ingen som är påverkad av narkotika, alkohol, starka mediciner eller andra berusningsmedel får delta vid handhavande av båten. Båten skall framföras med särskild hänsyn till de internationella sjövägsreglerna och andra regler som syftar till att förhindra olyckshändelser. Båten skall ägnas relevant tillsyn samt normalt och relevant underhåll. Båten skall vara i sjövärdigt skick. Besättningen skall framföra båten med gott sjömanskap. Båten skall förtöjas så att den klarar vind och sjö som kan förekomma på platsen. Båten skall skyddas mot frysning, snö, frost, is, smältvatten. Båten skall vara ändamålsenligt stöttad och surrad. Om båten förvaras på trailer skall trailern vara inlåst eller fastlåst eller låst med trailerlås.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt